Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Płotach

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). (Dz. U. UE.L.2016.119.1.) informuję:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Płotach z siedzibą przy ul. Zamkowej 2, 72-310 Płoty; e- mail: bpgim@interia.pl; tel. +48 91 38 51 350.

Inspektor ochrony danych osobowych jest do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu +48 91 38 51 415; e-mail: iodo@ploty.pl

 

Polityka prywatności Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Płotach

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Płotach jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł.

Cele przetwarzania danych osobowych, podstawy prawne przetwarzania

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Płotach działa na podstawie:

 • Statutu,

 • Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U.2018.574 z dnia 2018.03.19),

 • Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2017.862 z dnia 2017.04.28).

Osoby fizyczne, korzystające z usług świadczonych przez Bibliotekę Publiczną Gminy i Miasta w Płotach, mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam powierzają.

BPGiM w Płotach świadczy usługi na rzecz czytelników, którzy są identyfikowani na podstawie:

 • imienia i nazwiska,

 • adresu zamieszkania,

 • numeru PESEL,

 • daty urodzenia,

 • numeru telefonu,

 • adresu e-mail

BPGiM w Płotach pozyskuje także wizerunki osób odwiedzających Bibliotekę, zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu lub zgromadzone w trakcie realizacji imprez.

Dane osobowe zbieramy w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika usług Biblioteki lub na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych, wynikającego z przepisów prawa.

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług Biblioteki odbywa się na podstawie:

 • usprawiedliwionego interesu Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Płotach, jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych, w tym czynności dot. analizy korzystania ze zbiorów, zabezpieczenia dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń),

 • zgody,

 • wykonania zawartej umowy (np. w przypadku osób, które zawarły z Biblioteką umowy odpłatne, przetwarzamy również dane dotyczące płatności, w tym numery rachunków bankowych),

 • obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości. Informujemy, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego - w oparciu obowiązujące przepisy prawne - organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami).


 

Czas przetwarzania danych osobowych

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę:

 • w przypadku, gdy Biblioteka przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;

 • w przypadku, gdy Biblioteka przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

 • w przypadku, gdy Biblioteka przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy (np. jeżeli dane są potrzebne BPGiM w Płotach do prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych, dane są przetwarzane do zakończenia lub rozstrzygnięcia sprawy).


 

Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim

Przekazujemy dane osobowe innym podmiotom wyłącznie, gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, a BPGiM w Płotach ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu BPGiM w Płotach powierzyła przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza. Odbiorcami danych osobowych, które BPGiM w Płotach przetwarza jako administrator danych osobowych, mogą być:

 • podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,

 • podmioty świadczące usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta BPGiM w Płotach,

 • audytorzy i biegli rewidenci, organy nadzorujące przestrzeganie prawa,

Dane przekazujemy tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami.


 

Prawa osób, których dane są przetwarzane.

Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Państwa rzecz uniemożliwi ich świadczenie.

Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę.

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

Żądanie ograniczenia przetwarzania danych przysługuje m.in. gdy dana osoba zauważy, że jej dane są nieprawidłowe. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.

Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła. Z prawa do usunięcia danych można skorzystać kiedy np.:

 • dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez BPGiM w Płotach,

 • osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez BPGiM w Płotach,

 • osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych,

 • jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.

Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Osoby, których dane osobowe przetwarza BPGiM w Płotach, mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


 

W celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o pisemny kontakt:

adres:

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Płotach, ul. Zamkowa 2, 72-310 Płoty;

e- mail: bpgim@interia.pl

tel. +48 91 38 51 350.

Jeżeli zajdzie konieczność aktualizacji niniejszego dokumentu, jego najnowsza wersja będzie dostępna na stronie www.bpgimploty.naszabiblioteka.com


 

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny:

BIBLIOTEKA POLECA: