Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Płotach

Ul. Zamkowa 2, 72-310 Płoty

Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Płoty zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://bpgimploty.naszabiblioteka.com/bip zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
 • Data przeglądu deklaracji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dorota Szymańska, adres poczty elektronicznej koordynator@dostepnosci.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 795939808. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Płotach, ul. Zamkowa 2, 72-310 Płoty Miejsca parkingowe: przed budynkiem dostępne są miejsca parkingowe ogólnodostępne, nie ma wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Dostępność wejścia: wejście do budynku odbywa się schodami oraz dostępny jest podjazd dla wózków inwalidzkich. Dostępność komunikacyjna budynku: pomieszczenia biblioteki znajdują się na jednym poziomie, nie stwierdza się barier komunikacyjnych w dostępie do tych pomieszczeń. W placówce nie jest dostępna toaleta dla klientów. Pracownicy posiadają do dyspozycji pomieszczenie socjalne z toaletą niedostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostosowania: dla starszych czytelników dostępne są publikacje z serii „Duże litery" oraz dla osób niewidomych jedna pozycja biblioteczna napisana językiem Braille’a. Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących: - napisanie pisma lub złożenie wniosku i wysłanie na adres siedziby, - wysłanie maila na adres: bpgim@interia.pl

Załączniki:

Informacje

Liczba wyświetleń: 119
Utworzono dnia: 07.09.2022

Historia publikacji

 • 04.03.2024 11:31, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 08.05.2023 14:33, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 08.05.2023 12:01, Administrator
  Dodanie załącznika: ETR - tekst łatwy do czytania.